عبارت «تاریخ روزی، روستای کوچکی را/ از روستاهای جنوب به یاد خواهد آورد/ که «معرکه» خوانده می‌شود.» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

تا چند کنی قصۀ اسکندر و دارا ده روزۀ عمر این همه افسانه ندارد

گزینه دو

ما قصّۀ سکندر و دارا نخوانده‌ایم از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس

گزینه سه

ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد

گزینه چهار

در گلستان زمان بعد از گذشت قرن‌ها ماجرای عشق ما روزی حکایت می‌شود

گزینه 4

مفهوم مشترک: ماندگاری در تاریخ

به بالای صفحه بردن