عبارت «تو گویی اشیا گنجینه‌هایی از رازهای خلقت هستند امّا تو تا به حال در نیافته‌ای» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

از در و دیوار می‌بارد سخن
تا کجا دریابد آن ره جان من

گزینه دو

گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید چون عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها

گزینه سه

صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار

گزینه چهار

غم و شادی جهان را نبود هیچ ثبات هر زمان حال وی از شکل دگر خواهد شد

گزینه 1

عبارت مطرح‌شده در متن سؤال و بیت گزینۀ «1» اشاره به حقایق و مطالب نهفته در اشیاء ظاهری از جمله در و دیوار و... دارد.

به بالای صفحه بردن