عبارت زیر با چند بیت از ابیات زیر قرابت مفهومی دارد؟ «آنکه گفتیم سیرتش نیکوترین سیرت‌ها بود، از بهرِ آنکه در مقابلۀ جفا وفا کرد و در مقابلۀ زشتی آشتی کرد و در مقابلۀ لئیمی، کریمی کرد.» الف - وگر جفا کنی و بگذری ز راه وفا دو دیده تیر جفای تو را نشانه کنم ب - سعی در خون خود از خصم فزون‌تر دارد هر که با دشمن خونخوار مدارا نکند ج - سر ز دنبال خودآرا برندارد چشم شور محضر قتل است حسن بال و پر طاووس را د - صورت زیبا نکوست سیرت زیبا بجو سیرت نیکو بساز صورت نیکو چه سود؟

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

عبارت سؤال با دو بیت «الف و ب» تناسب دارد: الف: پذیرش جفا (در مقابله جفا، وفا کرد) ب: مدارا کردن (در مقابلۀ زشتی، آشتی کرد)

به بالای صفحه بردن