عبارت زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟ «نبینی که یوسف را از روی نیکو بند و زندان آمد؟»

گزینه یک

سر ز دنبال خود آرا بر ندارد چشم شور
محضر قتل است حسن بال و پر طاووس را

گزینه دو

خدای، یوسف صدیق را عزیز نکرد
به خوب‌رویی، لیکن به خوب کرداری

گزینه سه

ناله و افغان من از لنگر تمکین اوست
بت ز خاموشی به فریاد آورد ناقوس را

گزینه چهار

وگر جفا کنی و بگذری ز راه و ما دو دیده تیر جفای تو را نشانه کنم

گزینه 1

مفهوم محوری تست که با گزینۀ «1» مشترک است: زیبایی ظاهری موجب دردسر است. مفهوم دیگر گزینه‌ها: گزینۀ «2»: تأکید بر نیکوکاری و رفتار خوب و ترجیح آن بر ظاهر گزینۀ «3»: شگفتی از سکوت و مدارای یار گزینۀ «4»: پذیرش جفا یا در مقابلۀ جفا، وفا کردن

به بالای صفحه بردن