عبارت زیر با کدام گزینه تناسب معنایی ندارد؟ «تا قدم به بهشت نگذاشته‌ام، از هوای نفس و شیطان غافل نباشم»

گزینه یک

هوا را چو ابر بهاران کنیم بر ایشان یکی تیرباران کنیم

گزینه دو

هر که بهر هوا خِرَد را راند بینوا تا ابد پیاده بماند

گزینه سه

هوا را مَبر پیشِ رای و خرد کز آن پس خرد سوی تو ننگرد

گزینه چهار

چون جهان هوا خرد بگرفت نیکی محض جای بد بگرفت

گزینه 1

مفهوم مشترک ابیات 2 و 3 و 4 و عبارت صورت سؤال: دوری از هوی وهوس شیطانی است. ولی گزینۀ 1 در مورد شدّت نبرد میان جنگاوران در میدان جنگ است.

به بالای صفحه بردن