عبارت زیر به کدام‌یک از ویژگی‌های نیما اشاره ندارد؟ «هم‌چون مروارید در دلِ صدفِ کج و کوله‌ای سال‌ها بسته ماند»

گزینه یک

همرنگی با جماعت

گزینه دو

ناسازگاری روح بزرگ و ارزشمند نیما با شهرنشینی

گزینه سه

ارزشمندی شعر نیما در میان اهالی شهر

گزینه چهار

ارزشمندی وجود نیما در بین اهالی شهر

گزینه 1

نیما هر‌چقدر هم در شهر ساکن ماند اما نتوانست روحیه‌اش را با شهرنشینی سازگار کند.

به بالای صفحه بردن