عبارت زیر چند نادرستی املایی دارد؟ «در آبگیری سه ماهی بود: دو حاضم و یک عاجز. از غذا روزی دو صیاد بر آن گذشتند و میعاد نهادند که دام بیارند و هر سه را بگیرند ماهیان این سخن شنودند آنکه حضم زیادت داشت و بارها دشت برد زمانۀ جافی را دیده بود سبک به روی آورد».

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 3

(حازم درست است) (از قضا درست است) (حزم درست است)

به بالای صفحه بردن