عبارت: «عبرت گیرید که من آن مردم که بامداد مطبخ مرا هزار و چهارصد شتر میکشید و شبانگاه سگی برداشته است و می برد» ، با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

گزینه یک

عزيزتر ز همه خلق يار نيك بود به كارتر ز همه كار خدمت سلطان

گزینه دو

عزيز آن كس باشد كه كردگار جهان كند عزيزش بي سير كوكب سيّار

گزینه سه

عزيز نبود آن كس كه تو عزيز كني ز بهر آن كه عزيز تو زود گردد خوار

گزینه چهار

غِرّه مشو بدان كه جهانت عزيز كرد اي بس عزيز كرده ی خود را كه كرد خوار

گزینه 4

هر قدرتی سرانجام به زوال و نابودی می رسد

به بالای صفحه بردن