عبارت «عزیزی گفت: ای روح‌اللّه، چرا زبون این نا‌کس شده‌ای و هر چند او قهر می‌کند، تو لطف می‌فرمایی و با آن که او جور و جفا پیش می‌برد، تو مهر و وفا بیش می‌نمایی؟» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد
این عجب من عاشق ای هر دو ضد

گزینه دو

آتش‌فروز قهر تو، آیینه‌دار لطف تو
هم مغرب ادبارها، هم مشرق اقبال‌ها

گزینه سه

لطف کن آن‌که را که با تو به خدا است
قهر زهر است و لطف پاد‌زهر است

گزینه چهار

گاهیم به لطف می‌نوازی گاهیم به قهر می‌گدازی

گزینه 3

مفهوم مشترک، «لطف در برابر قهر» است ولی در گزینۀ «1» مفهوم «عشق بر لطف و قهر معشوق» است و در گزینۀ «2» مفهوم «تجلی لطف و قهر خدا» است و مفهوم گزینۀ «4» لطف و قهر معشوق است.

به بالای صفحه بردن