عبارت «ناتانائیل، آرزو مکن که خدا را جز در همه جا، در جایی دیگر بیابی» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

ای خدا این وصل را هجران مکن
سرخوشان عشق را نالان مکن

گزینه دو

تمام آرزوهای منی کاش
یکی از آرزوهای تو باشم

گزینه سه

همه عالم جمال طلعت اوست
تا که را چشم این نظر باشد

گزینه چهار

ساقی به نور باده برافروز جام ما مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

گزینه 3

مفهوم مشترک: خداوند را همه جای عالم می‌توان یافت. معنای بیت گزینۀ (3): تمام عالم هستی نشان‌دهندۀ زیبایی خداوند است و خداوند در همه جا حاضر است، اما این را تنها چشم حقیقت‌بین می‌تواند درک کند.

به بالای صفحه بردن