عبارت «نمونه و طرحی که نقاش به صورت کم‌رنگ یا نقطه‌چین بر کاغذ می‌آورد و سپس آن را کامل رنگ‌آمیزی می‌کند» تعریف کدام گزینه است؟

گزینه یک

اسلیمی

گزینه دو

بیرنگ

گزینه سه

گرته‌برداری

گزینه چهار

ضمایم

گزینه 2

اسلیمی: تغییر شکل یافته کلمه اسلامی، طرح‌هایی مرکّب از پیچ و خم‌‌های متعدد که شبیه عناصر طبیعت هستند. گرته‌برداری: طراحی چیزی به کمک گرده یا خاکۀ زنگ یا زغال: نسخه‌برداری از روی یک تصویر یا طرح. ضمایم: جمع ضمیمه، ‌همراه و پیوست در متن کتاب فارسی دهم مقصود نشان‌‌های دولتی است.

به بالای صفحه بردن