عبارت «پیرمرد چشم ما بود»، در کدام معنا درست نیست؟

گزینه یک

عزیز ما

گزینه دو

دانا و آگاه

گزینه سه

فهمیده

گزینه چهار

مایۀ رستگاری

گزینه 4

چشم بودن کسی علاوه بر معنای «عزیز بودن» اشاره به بصیرت و دانایی او نیز دارد.

به بالای صفحه بردن