عبارت کُلُّ اناء یترشّحُ بِما فیه با کدام گزینه تضاد دارد؟ ( آموزش و پرورش – )

گزینه یک

گرگ زاده ، عاقبت گرگ شود / گرچه با آدمی بزرگ شود

گزینه دو

کهتری را که مهتری یابد / هم بدان چشم کهتری منگر

گزینه سه

از کوزه همان برون تراود که در اوست

گزینه چهار

هر کسی آن کند که از اصل و گوهر او سزد

گزینه 2

مفهوم سایر گزینه‌ها این است که رفتار هر کس بیانگر باطن و طینت اوست و شخصیت انسان قابل تغییر نیست. اما گزینه دو می‌گوید که شخصیت قابل دگرگونی است.

به بالای صفحه بردن