عبارت «کیسه‌ای که معمولاً از پشم درست می‌شود و شامل دو جیب است» معنای کدام واژه است؟

گزینه یک

پلاس

گزینه دو

ازار

گزینه سه

خورجین

گزینه چهار

درّاعه

گزینه 3

معنای سایر گزینه‌ها: پلاس: پارچۀ کهنه و پاره / اِزار: لُنگ / درّاعه: بالاپوش

به بالای صفحه بردن