عبارت «گور ستمگر غرق در خون بود» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

چون که غم‌ بینی تو استغفار کن غم به ابر خالق آمد کار کن

گزینه دو

آنچه تو گنجش توهّم می‌کنی
زان توهّم گنج را گم می‌کنی

گزینه سه

همچو گور کافران پر دود و نار
وز برون بر بسته صد نقش و نگار

گزینه چهار

صورت زیبا نمی‌آید به کار حرفی از معنی اگر داری بیار

گزینه 3

مفهوم مشترک ← داخل قبر انسان ستمگر، به سبب ظلم‌ها و گناه‌هایی که انجام داده است پر از خون و آلودگی هاست. سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: توصیه به استغفار در روزگار سختی و غم گزینۀ «2»: توصیه به اندیشۀ درست و دوری از توهّم و گمان گزینۀ «4»: اهمیّت دادن به باطن و معنا نسبت به ظاهر.

به بالای صفحه بردن