«فرمودن» در کدام گزینه در معنایی متفاوت به‌کار رفته است؟

گزینه یک

بفرمود تا زین بر اسب سیاه نهادند و بردند نزدیک شاه

گزینه دو

رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد؟

گزینه سه

آن همه ناز و تنعّم که خزان می‌فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

گزینه چهار

ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت چون به پرسیدنِ ارباب نیاز آمده‌ای

گزینه 1

در این گزینه به‌معنای «فرمان دادن» آمده است و در گزینه‌های دیگر برابر با «کردن» است.

به بالای صفحه بردن