فعل «برآهیخت» در مصراع «برآهیخت رُهام گرزگران» به چه معناست؟

گزینه یک

برکشید

گزینه دو

برافراخت

گزینه سه

زمین انداخت

گزینه چهار

کوبید

گزینه 1

«برآهیختن» در معنای برکشیدن یا بیرون کشیدن و یا بلند کردن سلاح است.

به بالای صفحه بردن