فعل «شدن» در کدام گزینه معنای متفاوتی دارد؟

گزینه یک

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

گزینه دو

صبح شد ای صبح را پشت و پناه عذر مخدوم حسام‌الدین بخواه

گزینه سه

خلوتیان آسمان تا چه شراب می‌خورند روح خراب و مست شد عقل خمار می‌رسد

گزینه چهار

آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد

گزینه 4

در سه گزینۀ نخست «شد» به‌عنوان فعل ربطی است، اما در گزینۀ «4» به‌معنای «گذشت» است.

به بالای صفحه بردن