فعل مشخص شده در کدام گزینه برابر «ماضی استمراری» است؟

گزینه یک

از آن‌جا با خجالت بیرون آمدیم.

گزینه دو

ما به گوشه‌ای باز شدیم.

گزینه سه

قیاس کند که مرا اهلیت چیست.

گزینه چهار

او را با وزیر صحبتی بودی.

گزینه 4

در گذشته نشانۀ استمرار «می» گاه به صورت «ی» و در پایان فعل می‌آمده است. (شبیه فعل دوم شخص مفرد) در مثال زیر، فعل سوم شخص است و مخاطب نیست. هر صبح شاه به شکار رفتی‌: می‌رفت

به بالای صفحه بردن