فعل مشخص شده در کدام گزینه «مضارع اخباری» است؟

گزینه یک

عذری خواستم و گفتم بعد از این به خدمت رسم.

گزینه دو

وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند.

گزینه سه

نگذاشت که ما به گرمابه در رویم.

گزینه چهار

سنگ می‌انداختند و بانگ می‌کردند.

گزینه 1

خدمت رسم‌← خدمت _می‌رسم_ : مضارع اخباری مرمّتی کند‌← مرمّتی _بکند_ : مضارع التزامی در رویم‌← _برویم_ : مضارع التزامی بانگ می‌کردند‌← فریاد _می‌زدند_ : ماضی استمراری

به بالای صفحه بردن