قافیه از نظر نقش در کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟

گزینه یک

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران
پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد

گزینه دو

سوی من وحشی‌صفت عقل‌رمیده
آهو روشی کبک خرامی نفرستاد

گزینه سه

فریاد که آن ساقی شکّرلب سرمست
دانست که مخمورم و جامی نفرستاد

گزینه چهار

حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد

گزینه 4

در تمام گزینه‌ها قافیه نقش مفعولی دارد، تنها در گزینۀ «4» است که نقش کلمۀ قافیه متمم است.

به بالای صفحه بردن