كاركرد معنايی فعل مشخص‌شده در كدام گزينه با ساير گزينه‌ها فرق دارد؟

گزینه یک

بعد از آنكه حال دنياوی ما نيک شده بود.

گزینه دو

چندان كه ما در گرمابه شديم.

گزینه سه

روز سيوم به مجلس وزير شديم.

گزینه چهار

روزی به در آن گرمابه شديم.

گزینه 1

در گزینۀ (1) فعل اسنادی است و در ساير گزينه‌ها فعل غيراسنادی است.

به بالای صفحه بردن