كدام كلمۀ مشخص‌شده به معنای «نقاشی كردن» نيست؟

گزینه یک

گوزن را رعنا رقم می‌زد.

گزینه دو

خرگوش را چابک می‌بست.

گزینه سه

لب را به اشاره صورت داد.

گزینه چهار

از پستی پشت گذشت، گرده را برآورد.

گزینه 4

«گذشت» يعنی عبور كرد.

به بالای صفحه بردن