كدام گزينه به مفهوم «برتری باطن به ظاهر» اشاره نمی‌كند؟

گزینه یک

قصۀ حال يوسف را نيكو نه از حسن صورت او گفت بلكه از حسن سيرت او گفت.

گزینه دو

نيكو خو بهتر هزاربار از نيكورو.

گزینه سه

يوسف را از روی نيكو، بند و زندان آمد و از خوی نيكو، امر و فرمان آمد.

گزینه چهار

يوسف صدّيق، وفادار بود و يعقوب خود او را به صبر آموزگار بود.

گزینه 4

در گزينۀ (4) به وفاداری و بردباری حضرت يوسف (ع) اشاره دارد.

به بالای صفحه بردن