«مائده‌های زمینی» اثر کیست؟

گزینه یک

آندره ژید

گزینه دو

نزار قبانی

گزینه سه

ویکتورهوگو

گزینه چهار

فرانسوآ کوپه

گزینه 1

مائده‌های زمینی ← آندره ژید

به بالای صفحه بردن