مترادف «آلودگی، نوع، عاشق و عارف، بی‌نیازی» به‌ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟ ‌الف) مها زورمندی مکن بر مهان که بر یک نمط می‌نماند جهان ب) تو ای توانگر حسن از غنای درویشان خبر نداری اگر خسته‌اند و گر ریشند ج) تنم می بلرزد چو یاد آورم مناجات شوریده‌ای در حرم د) شوخ شیخ آورد تا بازوی او جمع کرد آن جمله پیش روی او

گزینه یک

الف - ب - ج - د

گزینه دو

الف - ب - د - ج

گزینه سه

د - الف - ج - ب

گزینه چهار

د - ج - الف - ب

گزینه 3

شوخ: آلودگی، چِرک نمط: نوع، طریقه، روش، سبک، گونه شوریده: عاشق و عارف، شیدا، شیفته، مجذوب، مجنون غنا: بی‌نیازی، توانگری، ثروت

به بالای صفحه بردن