مترادف واژه‌های «کوشش، زمین پست، میانِ دو کتف، طرح اوّلیه» به‌ترتیب، کدام است؟

گزینه یک

اراده، باره، وقب، تقریظ

گزینه دو

مناعت، بیغوله، غاشیه، اسلیمی

گزینه سه

همّت، خور، غارب، بیرنگ

گزینه چهار

خواست، معرکه، کَلّه، گرته‌برداری

گزینه 3

واژگان صورت سوال به ترتیب با این کلمات هم‌معنا هستند: کوشش: همت، اراده، خواست/ زمین پست: خور/ میانِ دو کتف: غارب/ طرح اولیه: نمونه و طرح و بیرنگ

به بالای صفحه بردن