متمم در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

گزینه یک

تدبیر صدرنگ افکنی بر روم و بر زنگ افکنی و اندر میان جنگ افکنی فی اصطناع لا یری

گزینه دو

ز عشق حسن تو خوبان مه‌رو به رقص اندر مثال چرخ دوّار

گزینه سه

دارنده چو ترکیب طبایع آراست از بهر چه او فکندش اندر کم و کاست

گزینه چهار

در اندرون من خسته‌دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

گزینه 2

در بیت گزینۀ «2» متمم بر شیوۀ کهن آمده است، یعنی برای یک متمم دو حرف اضافه آمده (اندرحرف اضافهرقصمتمم بهحرف اضافهاندر⏟حرف اضافهرقص⏟متمم به⏟حرف اضافه) اما در سایر گزینه‌ها برای متمم تنها یک حرف‌اضافه آمده است.

به بالای صفحه بردن