متنِ زیر با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد؛ به‌جز................. «عامل شهری به خلیفه نبشت که دیوار شهر خراب شده است، آن را عمارت باید کردن. جواب نبشت که شهر را از عدل، دیوار کن؛ که حاجت نیست به گل و خشت و سنگ و گچ.»

گزینه یک

چو خشنود داري جهان را به داد
توانگر بماني و از داد شاد

گزینه دو

همه داد کن تو به گيتي درون
که از داد هرگز نشد کس نگون

گزینه سه

به داد و دهش کوش و نيکي سگال
ولي را بپرور عدو را بمال

گزینه چهار

اگر دادگر چند بي‌کس بود ورا راستي پاسبان بس بود

گزینه 4

در عبارت صورت سؤال و گزينه‌هاي «1»، «2» و «3» بر رعايت و برقراري عدالت تأکيد شده است. در گزينۀ «4» مي‌گويد: اگرچه شخص عادل و راستگو تنها و بي‌کس باشد، راستي براي او همچون نگهباني خواهد بود.

به بالای صفحه بردن