متنِ زیر با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد، به‌جز .............. «گفت: بلبلان را دیدم که به نالش درآمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشه؛ اندیشه کردم که مروّت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت، خفته.»

گزینه یک

هوای سیر گل و ساز بلبلم دادی
که بنگرم به گل و سر کنم ثنای تو را

گزینه دو

گفتم این شرط آدمیّت نیست
مرغ تسبیح گوی و من خاموش

گزینه سه

در طبیعت به هر صلا و سکوت
گوش دل واکنی حکایت اوست

گزینه چهار

هر یک به زخمۀ خود ساز تو می‌نوازد بلبل به نغمه‌خوانی مطرب به چیره‌دستی

گزینه 1

عبارت آمده در صورت سؤال به‌روشنی به این نکته اشاره می‌کند که همۀ پدیده‌ها تسبیح خداوند را می‌گویند. اما بیت گزینۀ «1» به ماجرایی عاشقانه اشاره دارد و می‌گوید تو هوای گل و بلبل را در سر من انداختی تا جایی که هرگاه به آن‌ها نگاه می‌کنم، تو را می‌بینم.

به بالای صفحه بردن