مشبهٌ‌به‌های تشبیه‌های بیت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده‌اند؟ «کنون رود خلق است دریای جوشان همه خوشۀ خشم شد خرمن من»

گزینه یک

رود – دریا – خوشه

گزینه دو

خلق – دریا – خرمن

گزینه سه

خلق – خرمن – خشم

گزینه چهار

دریا – خوشه – خرمن

گزینه 1

تشبیهات موجود در بیت: 1- رود خلق (اضافۀ تشبیهی): خلق هم‌چون _رودی_ خروشان است. مشبهٌ‌به 2- رود خلق هم‌چون _دریای_ خروشان گشته است. مشبهٌ‌به 3- خرمن من هم‌چون _خوشه‌_ های خشم شده است. مشبهٌ‌به

به بالای صفحه بردن