مشخّصات کدام فعل، درست بیان‌شده‌است؟

گزینه یک

کبوتران اضطرابی می‌کردند و هریک خود را می‌کوشید: مضارع اخباری، دوم شخص جمع

گزینه دو

پیغامی است سوی بونصر در بابی تا داده‌آید: مضارع التزامی، مجهول

گزینه سه

در هنگام بلا شرکت بوده‌است: ماضی بعید، معلوم

گزینه چهار

بر من حقّی واجب شده‌است: ماضی نقلی، مجهول

گزینه 2

گزینۀ 1: شناسه به قرینۀ لفظی حذف‌شده؛ یعنی: کبوتران اضطرابی می‌کرد _ند_ و هریک خود را می‌کوشید [ _ند_ ]، پس فعل جمله ماضی استمراری سوم شخص جمع است. (معلوم بودن فعل هم که معلوم است!) // گزینۀ 2: داده‌آید= داده بشود: مضارع التزامی، مجهول // گزینۀ 3: بوده‌است: ماضی نقلی. «است» فعل کمکی و «بود» فعل اصلی است. // گزینۀ 4: «است» کمکی است برای ساختن ماضی نقلی، ولی فعل، معلوم است نه مجهول، در فعل مجهول باید پیش از «شد»، صفت مفعولی بیاید.

به بالای صفحه بردن