«مشیت الهی» معنای کدام واژه است؟

گزینه یک

تدبیر

گزینه دو

ترتیل

گزینه سه

تقدیر

گزینه چهار

تنفیذ

گزینه 3

معنی این واژه «تقدیر یا سرنوشت» است.

به بالای صفحه بردن