مصراع اول بیت زیر با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟ «ای مِهر تو در دل‌ها، وی مُهر تو بر لب‌ها وی شور تو در سرها وی سرّ تو در جان‌ها»

گزینه یک

مرا از این تماشا شد دل از دست
ز بانگ مرغ و بوی گل شدم مست

گزینه دو

بسی تو عهد شکستی که من رضای تو جستم
بسی تو مهر بریدی که از تو من نبریدم

گزینه سه

گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش
می‌گویم و بعد از من گویند به دوران‌ها

گزینه چهار

عشق جانان در میان جان خوش است راز دلدار از جهان پنهان خوش است

گزینه 4

گزینۀ «4» و بیت سؤال بر رازداری عاشقانه تأکید می‌کنند. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: سرمست شدن از تماشای باغ و گلستان گزینۀ «2»: وفاداری عاشق، علی‌رغم بی‌وفایی معشوق گزینۀ «3»: دوام و ماندگاری عشق

به بالای صفحه بردن