مصراع دوم بیت «پیاده مرا زان فرستاده توس / که تا اسب بستانم از اشکبوس» کنایه از چیست؟

گزینه یک

فریب دادن اشکبوس

گزینه دو

کشتن اشکبوس

گزینه سه

گرفتن اسب از اشکبوس

گزینه چهار

تحقیر اشکبوس

گزینه 4

در حقیقت مصراع دوم بیت مذکور طنز و تمسخر دارد.

به بالای صفحه بردن