مضمون عبارت «درست است که اعمال ما ما را می‌سوزانند، ولی تابندگی ما از همین است» در کدام بیت زیر دیده‌ می‌شود؟

گزینه یک

ز سایۀ تو زمین آفتاب‌پوش شود اگر تو دیدۀ دل را جلا توانی کرد

گزینه دو

بر آستان تو نقش مراد فرش شود
بساط خود اگر از بوریا توانی کرد

گزینه سه

اگر چو شبنم گل ترک رنگ و بوی کنی
درون دیدۀ خورشید جا توانی کرد

گزینه چهار

غذای نور توانی به تیره‌روزان داد چو شمع از تن خود گر غذا توانی کرد

گزینه 4

گزینه 1: کسی که با دیدۀ دلش خداوند را دریابد، مایۀ آگاهی و رهنمایی جهانیان می‌شود. گزینه 2: خرسندی و قناعت باعث کامرانی و خوشبختی می‌شود. گزینه 3: بریدن از ظواهر و وابستگی‌های این جهانی، ما را به خداوند می‌رساند. اگر بسوزیم و _از وجودمان مایه بگذاریم_ می‌توانیم زندگی دیگران را روشنی بخشیم.

به بالای صفحه بردن