مضمون کدام گزینه به مضمون بیت «کهن شود همه کس را به روزگار، ارادت / مگر مرا که همان عشق اوّل است و زیادت» نزدیک تر است؟

گزینه یک

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
که هرچه بر سر ما می‌رود ارادت اوست

گزینه دو

در دل همان محبّت پیشینه باقی است
آن دوستی که بود در این سینه باقی است

گزینه سه

سعدی اگر عاشقی، میل وصالت چراست؟
هر که دل دوست جُست، مصلحت خود نخواست

گزینه چهار

روندگان مقیم از بلا نپرهیزند گرفتگان ارادت به جور نگریزند

گزینه 2

کمرنگ نشدن عشق واقعی مفهوم مشترک دو بیت است.

به بالای صفحه بردن