معنای «تیز» در کدام بیت متفاوت است؟‌

گزینه یک

بشد تیز رهام با خود و گبر همی گرد رزم اندر آمد به ابر

گزینه دو

وقت ضرورت چو نماند گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز

گزینه سه

سبک تیغ تیز از میان برکشید بر شیر بیدار دل بردرید

گزینه چهار

هرکه با شمشیر تیز او به جنگ اندر شود جانور بیرون نیاید گر هزارش جان بود

گزینه 1

در این گزینه «تیز» به‌معنای «سریع» است ولی در گزینه‌های دیگر به‌معنای «برنده» است.

به بالای صفحه بردن