معنای درست واژه‌های (محال – بدسگال – ادبار – حجب) در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

بیهوده – دروغگو – دبیران – حیا

گزینه دو

غیرممکن – بداندیش – بداقبالی – راستگویی

گزینه سه

بیهوده – دشمن – دانشمندان – شرم

گزینه چهار

بیهوده – بداندیش – بدبختی – حیا

گزینه 4

تنها در این گزینه همۀ واژه‌ها درست معنا شده است.

به بالای صفحه بردن