معنای دقیق عبارت دعایی «عمّ نواله» به چه معناست؟

گزینه یک

لطف تو عمومیت داشته باشد

گزینه دو

لطف و بخشش او فراگیر باشد

گزینه سه

لطف تو شامل حال ما شود

گزینه چهار

نواختن او شامل حال ما شود

گزینه 2

با‌توجّه به معنای «نوال» که «لطف و بخشش» است و ضمیر «ه» در این واژه این گزینه درست است.

به بالای صفحه بردن