معنای دقیق واژۀ «افسرده» در بیت زیر چیست؟ «مپندار این شعله افسرده گردد که بعد از من افروزد از مدفن من»

گزینه یک

خاموش

گزینه دو

پریشان

گزینه سه

غمگین

گزینه چهار

کم‌رنگ

گزینه 1

«فسرده» با‌توجه به معنای بیت به معنای «خاموش» است.

به بالای صفحه بردن