معنای «راست» در کدام گزینه با معنای آن در بیت زیر یکسان است؟ «راست به مانند یکی زلزله داده تنش بر تن صحرا یله»

گزینه یک

ز سوی خزر نای رویین بخاست
همی گَرد بر شد به خورشید راست

گزینه دو

گل بخندید که از راست نرنجیم ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

گزینه سه

به صد زاری ز خاک راه برخاست
ز بس خواری شده با خاکِ ره راست

گزینه چهار

ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست آیینه به دست، روی خود می‌آراست

گزینه 4

گزینۀ نخست: «راست» معنی مستقیم و بدون انحراف می‌دهد. گزینۀ دوم: «راست» به‌معنای حرف راست و بدون دروغ است. گزینۀ سوم: «راست» معنای مساوی و برابر می‌دهد. گزینۀ چهارم: «راست» یعنی دقیقاً.

به بالای صفحه بردن