معنای روبه‌روی کدام واژه درست نیست؟

گزینه یک

سودا: عشق، اندیشه، هوس

گزینه دو

ادیب: بسیاردان، بافرهنگ، دانشمند

گزینه سه

آورد: کارزار، معرکه، نبرد

گزینه چهار

عنان: افسار، دهانه، لگام

گزینه 3

«معرکه» هم‌معنای «آوردگاه» است.

به بالای صفحه بردن