معنای «فضل» در کدام بیت متفاوت است؟

گزینه یک

فضل و هنر ضایع است تا ننمایند عود بر آتش نهند و مشک بسایند

گزینه دو

فضل خدای را که تواند شمار کرد؟ یا کیست آنکه شکرِ یکی از هزار کرد

گزینه سه

ای صاحب مال فضل کن بر درویش
گر فضل خدای می‌شناسی برخویش

گزینه چهار

جرم من جایی که فضل توست دانی اندک است زینهارم ده به فضل خویش یا رب زینهار (زینهار: امان)

گزینه 1

در گزینۀ 1، فضل به معنی «دانش و کمال» آمده است اما در سه گزینۀ دیگر معنای «بخشش و بخشایش» از آن برمی‌آید.

به بالای صفحه بردن