معنای مقابل چند کلمه درست نوشته شده است؟ درحال: هم‌اکنون، بهایم: ستوران، فرج: رها، شوریده: عارف، قیم: سرپرست، نیکومنظر: خوش‌اخلاق

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 2

واژگانی که نادرست معنی شده‌اند: درحال: فوراً، بی‌درنگ / فرج: رهایی، گشایش / نیکومنظر: خوش‌چهره، زیبارو

به بالای صفحه بردن