معنای «نهاد» در همۀ ابیات به‌استثنای .................. با معنای آن در عبارت زیر یکسان است. «بدان کوش که به هر محالی از حال و نهاد خویش بنگردی.»

گزینه یک

نهاد آن بن نیزه را بر زمین ز خاک سیه اندر آمد به زین

گزینه دو

حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد جان‌ها فدای مردم نیکونهاد باد

گزینه سه

قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ یا رب چه گدا‌همت و بیگانه‌نهادیم

گزینه چهار

در نهادش جز پلیدی‌ها نبود صورتش چون ماه تابان می‌نمود

گزینه 1

«نهاد» در این گزینه به معنای «قرار داد» است و در گزینه‌های دیگر به معنای «سرشت» است.

به بالای صفحه بردن