معنای نوشته‌شده در مقابل کدام واژه صحیح است؟

گزینه یک

وقفی: زمین، دارایی و ملکی که برای هر مقصودی در راه خدا اختصاص دهند.

گزینه دو

گرته‌برداری: طراحی چیزی به کمک گرده یا خاکۀ زنگ یا زغال.

گزینه سه

کنگره: واژه‌ای انگلیسی به معنای مجمعی از دانشمندان یا سیاستمداران که دربارۀ مسائل علمی یا سیاسی بحث کنند.

گزینه چهار

خورجینک: خورجین کوچک، کیسه‌ای شامل یک جیب که معمولاً از پشم درست می‌کنند.

گزینه 2

گزینۀ 2 نادرستی معنایی ندارد. وقفی: زمین، دارایی و ملکی که برای _مقصود معینی_ در راه خدا اختصاص دهند نه هر مقصودی. کنگره: واژه‌ا‌ی _فرانسوی_ است نه انگلیسی. خورجینک: شامل _دو_ جیب است.

به بالای صفحه بردن