معنای نوشته‌شده در مقابل کدام کلمه نادرست است؟

گزینه یک

حقه: محفظه‌ای کوچک با دری جداگانه برای نگهداری اشیای گران‌بها

گزینه دو

ماسوا: آنچه غیر از خداست، همۀ انسان‌ها

گزینه سه

صبا: بادی که از طرف شمال‌شرقی وزد.

گزینه چهار

سودای کاری گرفتن کسی را: هوس کاری به سر کسی زدن

گزینه 2

ماسوا به معنای همۀ مخلوقات است، نه فقط انسان‌ها

به بالای صفحه بردن