معنای نوشته شده در مقابل کدام عبارت صحیح است؟

گزینه یک

وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند: آن منزل کوچک بود و به درد ما نمی‌خورد.

گزینه دو

ما آنانیم که پلاس پاره‌ها بر پشت بسته بودیم: ما همان افرادی هستیم که لباس‌هایمان را از پشت به تن کرده بودیم.

گزینه سه

ما را به انعام و اکرام به راه دریا گسیل کرد: ما را با نعمت و احترام از راه دریا روانه کرد.

گزینه چهار

سه ماه بود که موی سر باز نکرده بودیم: سه ماه بود که موی سرمان را کسی ندیده بود.

گزینه 3

معنای صحیح گزینه‌های غلط: گزینۀ 1: فقیر بود و نمی‌توانست کمک مالی به من بدهد. گزینۀ 2: ما همان‌ها هستیم که لباس‌های بی ارزش و کهنه بر تن کرده بودیم. گزینۀ 4: سه ماه بود که مویِ سرمان را نشسته بودیم (حمام نرفته بودیم).

به بالای صفحه بردن