معنای واژه‌های «آخُره ، وقب و غارب» به‌ترتیب عبارت است از.......................

گزینه یک

چنبرۀ گردن – فرورفتگی اندام – میان دو کتف

گزینه دو

فرورفتگی اندام – بالای کمر – برآمدگی پا

گزینه سه

برآمدگی پا – فرورفتگی اندام – بالای کمر

گزینه چهار

بالای کمر – برآمدگی پا – میان دو کتف

گزینه 1

واژه‌های مورد نظر اصطلاحات نقّاشان برای ذکر جزئیات بدن حیوانات است. یک بار برای همیشه معنای این واژه‌ها را به‌طور دقیق یاد بگیرید.

به بالای صفحه بردن